کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری

کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان (IITE 2019)

بازدید دکتر محمد جواد ظریف از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان

گزارشی کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ▪️ اصفهان، پل تاریخی شهرستان

گزارشی کوتاه از دومین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از دومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ▪️ اصفهان، پل تاریخی شهرستان

گزارشی کوتاه از روز نخست یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از روز نخست یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ▪️ اصفهان، پل تاریخی شهرستان

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم دکتر محمودیان

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم دکتر محمودیان معاون صنایع دستی میراث فرهنگی کشور دریازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی اصفهان